کشاورزی حفاظتی رمز توسعه پایدار!

امروزه در سرتاسر جهان آحاد جامعه و دولتمردان به نقش پایداری تولید پی برده‌اند! از مهم ترین کلید واژه‌های تولید پایدار، تولید خوراک مردم به وسیله کشاورزی پایدار است. بشر با افزایش جمعیت و افزایش نیاز غذایی بی مهابا به سمت کشاورزی صنعتی به کمک نهاده‌های شیمیایی و خاکورزی عمیق برای تولید بی قید وشرط محصولات کشاورزی رفت و شیره‌ی جان زمین‌های زراعی را خشکاند. اما امروزه با از بین رفتن منابع آبی، بافت و پوشش خاک و عدم حاصلخیزی اراضی زراعی زنگ خطر نابود منابع طبیعی به صدا در آمد! چراکه نه رمقی برای خاک ماند و نه اشکی برای قنات و چاه‌‍ ها!!!

با همه این اوصاف کشاورزان و محققان به این نتیجه رسیدند که به جای تولید بی رحمانه و غیر طبیعی از واحدهای کشاورزی کوچک برای مقطع زمانی کوتاه، باید به پایداری تولید محصولات کشاورزی اندیشید.

می‌توان برای تحقق این مهم کتاب‌‌های معرفی شده ذیل را مطالعه کرد و از رهنمودهای آن‌ها در اراضی کشاوری استفاده کرد!