لزوم برچسب گذاری محصولات تراریخته!

مصرف کنندگان بدانند
لزوم برچسب گذاری محصولات تراریخته!

به گزارش کشت نیوز و به نقل از فصلنامه حقوق پزشکی، ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف از دﻫﻪ 90 ي ﻣﻴﻼدي آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ شامل ﺳﻮﻳﺎ، ذرت، ﭘﻨﺒﻪ و ﻛﺎﻧﻮﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دست ﻛﺎري ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنها در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻒ ﻛﺶﻫﺎ و آﻓﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻧﮕﺮاﻧﻲ درﺑﺎره ي اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري آن ها شد. از 1997 میلادی ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻧﺤﻮه برچسب ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﻳﺨﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اغلب موافقان این امر، داﺷﺘﻦ اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ویژگی ﻫﺎي ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺣﻖ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ داﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲکه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ برچسب ﮔﺬاري ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رد ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮف مصرف ﻛﻨﻨﺪه می شود. ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم اروﭘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻼم کردﻧﺪ. با این حال آمریکا در سال 2009 میلادی با 64 میلیون هکتار سطح زیر کشت محصولات تراریخته، رتبه اول تولید این محصولات را در جهان دارا بود البته چگونگی قوانین برچسب گذاری در این کشور هنوز محل بحث است.

بر همین اساس در شهریور 95 دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر الزام برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته تاکید کرد و گفت: این سازمان برای اطمینان از سلامت این محصولات، بررسی مورد به مورد انجام و در صورت اخذ تاییدیه های لازم، اقدام به صدور مجوز می کند و در اسفند همان سال واردات محصولات تراریخته در چارچوب قانون ایمنی زیستی و با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی مجاز اعلام شد.

دکتر اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو، در نشست خبری بهمن ماه سال گذشته در خصوص شرایط واردات موادغذایی تراریخته به کشور گفته بود: باید کشور مبدا، علاوه بر تولید کردن آن محصول تراریخته، در داخل کشور خودش نیز این محصول مورد مصرف قرار گیرد و پس از آزمایش های داخلی بر اساس اطلاعات داده شده مبنی بر ژن تغییر یافته، تاییده صادر می شود.

شایان ذکر است که شرکت متقاضی واردات محصولات تراریخته پس از طی مراحل مذکور باید نشان تراریخته را به ‌صورت دایره سفیدرنگ و به‌قطر ۱.۵ سانتی‌متر که واژه تراریخته در درون آن با فونت قابل رؤیت باشد، به‌روی برچسب محصول در کنار آرم سازمان غذا و دارو نصب کند.