افزایش ۳ برابر سرمایه گذاری در شیلات

رئیس سازمان شیلات کشور از افزایش سه برابری سرمایه گذاری حوزه شیلات در یک سال گذشته خبر داد.

حسین حسینی رئیس سازمان شیلات کشور از افزایش سه برابری سرمایه گذاری حوزه شیلات در یک سال گذشته خبر داد.

حسینی گفت: میزان ورود سرمایه، از دو هزار وُ دویست میلیارد تومان، به هشت هزار وُ سیصد میلیارد تومان رسیده است.

وی در ادامه افزود، با پتانسیل مناسب ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل در شمال و جنوب کشور می‌توان امنیت غذایی و بازار صادرات جهان را بدست آورد.

براساس ماده ۳۱ بند (ز) قانون برنامه ششم، دولت موظف بود در حوزه شیلات تاپایان مهلت قانونی برنامه، میزان صید و صیادی را به ۷۰۰ هزار تن تولید آبزی پروری (باتاکید بر تولید ماهی در قفس) را به ۸۱۱ هزار تن برساند.

کارشناسان معتقدند، باتوجه به شرایط اقلیمی و داشتن سواحل طولانی، ظرفیت مناسبی برای تولید محصولات دریایی و آبزی در کشور وجود دارد که با وضع قوانین به موقع می‌توان راه را برای تولید و صادرکنندگان این حوزه هموار کرد.